Sekretessinformation

Denna webbplats (nedan kallad ”Webbplatsen”) tillhandahålls av Bayer AB (kallas nedan oss eller vi). För mer information om den som tillhandahåller webbplatsen, se vår Utgivare.

 

Hantering av personuppgiftertgivare

Nedan vill vi ge dig information om hur vi hanterar dina personuppgifter när du använder vår webbplats. Den rättsliga grunden för hanteringen av dina personuppgifter kommer, om inget annat anges i följande kapitel, av det faktum att denna hantering krävs för att tillgängliggöra de funktioner på Webbplatsen som du begärt (Artikel 6(1)(b) i den Allmänna Dataskyddsförordningen).

 

Användning av vår Webbplats

Besök på vår Webbplats

När du besöker vår Webbplats överför din webbläsare vissa data till vår webbserver. Detta görs av tekniska skäl och krävs för att göra den information som du begärt tillgänglig för dig. För att underlätta din tillgång till Webbplatsen samlas följande data in för att kortvarigt lagras och användas:

 • IP-adress
 • datum och tidpunkt för anslutning
 • Tidszonsskillnad från Greenwich Mean Time (GMT)
 • Innehåll i begäran (specifik webbplats)
 • Status för anslutning/HTTP-statuskod
 • överförd datavolym
 • Webbplats som begär åtkomst
 • Webbläsare, språkinställningar, version av webbläsaren, operativsystem och arbetsyta

För att skydda våra berättigade intressen kommer vi att lagra sådana uppgifter under en begränsad tidsperiod i syfte att kunna inleda spårning av personuppgifter i händelse av faktisk eller försök till otillåten anslutning till våra servrar (Artikel 6(1)(f) i den Allmänna Dataskyddsförordningen). 

 

Användning av kakor (Cookies)

Vad är kakor?

Den här Webbplatsen använder så kallade ”kakor”.Kakor är små textfiler som lagras i minnet på din enhet via din webbläsare.De lagrar viss information(t.ex. vilket språk du föredrar eller inställningar på webbplatsen) som din webbläsare kan skicka vidare till oss (beroende på livslängden för kakan) nästa gång du besöker vår Webbplats.

 

Vilka kakor använder vi? 

Vi har två olika typer av kakor: (1) funktionella kakor som behövs för att vår Webbplats ska fungera korrekt, och (2) valfria kakor som används t.ex. för webbplatsanalys och marknadsföring.Följande tabeller innehåller en detaljerad beskrivning av de valfria kakor som vi använder:

 

Kakor som används för tekniskt ändamål

 

Måste godkännas av dig

Vi använder bara frivilliga kakor om du har samtyckt till detta (Artikel 6(1)(a) i den Allmänna Dataskyddsförordningen). När du besöker vår Webbplats för första gången visas en banderoll där du får frågan om du samtycker till användningen av valfria kakor. Om du ger ditt samtycke installerar vi en kaka på din dator och banderollen kommer inte att visas igen så länge kakan är aktiv. Efter att kakans livslängd har gått ut, eller om du aktivt raderar den, visas banderollen igen nästa gång du besöker vår webbplats och du får åter frågan om samtycke till valfria kakor..

 

Hur du förhindrar användning av kakor

Du kan självklart använda vår Webbplats utan att några kakor installeras. I din webbläsare kan du närsomhelst konfigurera eller helt avaktivera användningen av kakor. Detta kan dock leda till att funktionerna begränsas eller att vår Webbplats blir mindre användarvänlig. Du kan närsomhelst invända mot användningen av valfria kakor genom att använda respektive alternativ för att invända som anges i tabellen ovan.

 

Webbplatsanalys

På vår Webbplats använder vi Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (nedan kallad ”Google”).

Google analyserar din användning av vår Webbplats för vår räkning. I detta syfte använder vi de kakor som beskrivs i närmare detalj i ovanstående tabell. Den information som samlas in av Google i samband med din användning av vår Webbplats (t.ex. hänvisnings-URL, de webbsidor som du besökt hos oss, vilken typ av webbläsare du använder, ditt operativsystem, din skärmupplösning) överförs till en server hos Google i USA där den lagras och analyseras. Resultaten görs sedan tillgängliga för oss i anonymiserad form. Dina användningsdata kommer inte att kopplas till din fullständiga IP- adress under denna process. På vår Webbplats har vi aktiverat den funktion för IP-anonymisering som erbjuds av Google, som tar bort de sista 8 bitarna (för IPv4) eller de sista 80 bitarna (för IPv6) i din IP-adress.Google är dessutom  certifierad enligt skölden för skydd av privatlivet i EU och USA som säkerställer,att en adekvat nivå för dataskydd upprätthålls vad gäller Googles behandling av uppgifter i USA.

Du kan närsomhelst dra tillbaka ditt samtycke till användning av webbanalys, antingen genom att ladda ner och installera  Googles Plugin för Webbläsare  eller genom att hantera dina medgivanden i  tabellen, ovan och i så fall installeras en kaka för avböjande (”opt-out”).Båda alternativen förhindrar att webbanalys används, men bara så länge du använder den webbläsare där du installerat plugin programmet och inte raderar kakan för avböjande. Mer information om Google Analytics finns i Google  Google Analytics Användarvillkor, the Google Analytics Riktlinjer för Sekretess och Dataskydd  och i Googles Sekretesspolicy..

Den här webbplatsen använder DoubleClick, en så kallad riktad reklamtjänst från Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (nedan kallad (“Google“).

Google analyserar din användning av den här webbplatsen. I detta syfte använder vi de kakor som beskrivs i närmare detalj i ovanstående tabell. Den information som samlas in av Google i samband med din användning av vår Webbplats (t.ex. hänvisnings-URL, de webbsidor som du besökt hos oss, vilken typ av webbläsare du använder, ditt operativsystem, din skärmupplösning) överförs till en server hos Google i USA där den lagras och analyseras. Vår partner Google kommer att använda denna information för att på ett bättre sätt kunna visa reklam som passar dig och dina intressen, begränsa antalet gånger du ser samma reklam, utvärdera hur effektiva reklamkampanjer är och få bättre förståelse för besökares beteende när de tittat på en viss annons. När du besöker en annan Webbplats kan Googles Display-nätverk visa anpassade popup-fönster som särskilt passar dina intressen, baserat på den information som inhämtats på vår Webbplats.

Du kan dra tillbaka ditt samtycke till denna typ av analys av din användning av denna Webbplats närsomhelst, antingen genom att hantera dina medgivanden i  tabellen ovan,och i så fall installeras en kaka för avböjande (”opt-out”), eller genom att ladda ner och in-stallera  Googles Plugin  för webbläsare.Båda alternativen förhindrar att webbanalys används, men bara så länge du använder den webbläsare där du installerat plugin-programmet och inte raderar kakan för avböjande. Mer information om Google DoubleClick finns i Googles Riktlinjer för Dataskydd vid Annonsering..

 

BETEENDEANNONSERING MED TIKTOK

Tredjepartsplattformar tillhandahåller TikTok-information (såsom din e-postadress, användar-ID och offentliga profil) när du väljer att registrera eller logga in på plattformen med hjälp av inloggningsfunktioner som tillhandahålls av dessa tredje parter. TikTok kan också få kontaktinformation som du har eller som lagras om dig när kontaktinformation synkroniseras med TikTok-plattformen av dig eller en annan användare. När du interagerar med en tredjepartstjänst (som tredjepartsappar, webbplatser eller produkter) som integrerar TikTok-utvecklarverktyg, får TikTok den information som krävs för att förse dig med funktioner som autentisering över flera tjänster eller korspostning. Till exempel kommer detta att hända om du loggar in på en annan plattform med ditt TikTok-konto, eller om du använder TikToks "dela"-knapp på en tredjepartsplattform för att dela innehåll därifrån till plattformen.

 

Information om effekter och klagomål på kvalitet

Den här Webbplatsen är inte avsedd eller utformad för kommunikation kring biverkningar, brist på effekt av behandlingen, felmedicinering, produkter från den grå marknaden/förfalskad medicin, felaktig eller off- label-användning, klagomål på kvaliteten och/eller andra frågor som gäller säkerheten eller kvaliteten på Bayer-produkter.Om du vill rapportera biverkningar eller klaga på kvaliteten ber vi dig kontakta sjukvårdspersonal (t.ex. läkare eller apotekspersonal), din lokala hälsomyndighet eller använda vår  Webbplats för att rapportera oönskade biverkningar.

Om du ändå rapporterar oönskade biverkningar eller andra problem kring säkerhet eller kvalitet på Bayer-produkter till oss, är vi rättsligt skyldiga att hantera ditt meddelande och kan behöva kontakta dig för att klargöra frågan. Därefter kan vi behöva meddela behörig hälsomyndighet om de problem du rapporterat. Din information vidarebefordras då med användning av en pseudonym, dvs. ingen information kommer att vidarebefordras som gör att du direkt kan identifieras. Vi kan också behöva vidarebefordra dessa pseudonymiserade meddelanden till våra koncernbolag och samarbetspartner i den omfattning som de på samma sätt är skyldiga att meddela sina respektive behöriga hälsomyndigheter.

 

Överföring av uppgifter för behandling på beställning 

För behandlingen av dina uppgifter kommer vi i viss omfattning att använda specialiserade uppdragstagare. Sådana uppdragstagare väljs ut noga och övervakas regelbundet av oss. Baserat på våra avtal för personuppgiftsbiträden kommer de bara att behandla personuppgifter på instruktion av oss och endast i enlighet med våra direktiv. 

 

Behandling av uppgifter utanför EU/EES

Dina uppgifter kommer delvis även att behandlas i länder utanför Europeiska unionen (nedan kallad ”EU”) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat ”EES”), som kan ha lägre nivå på dataskyddet än europeiska länder. I sådana fall kommer vi att säkerställa att det ges en tillräcklig skyddsnivå för dina uppgifter, t.ex. genom att sluta särskilda avtal med våra kontraktpartner (kopia finns på begäran) eller genom att be om ditt uttryckliga tillstånd till sådan behandling.

 

Information om dina rättigheter

Följande rättigheter är generellt tillgängliga för dig enligt tillämplig dataskyddslagstiftning:

 • Rätt till information om dina personuppgifter som lagras av oss;
 • Rätt att begära att dina personuppgifter rättas, raderas eller att behandlingen av dem begränsas;
 • Rätt att invända mot en behandling av skäl som avser vårt berättigade intresse, allmänt intresse eller för profilering, såvida vi inte kan bevisa att det finns avgörande berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter, eller att sådan behandling görs för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk;
 • Rätt till dataportabilitet;
 • Rätt att lämna in ett klagomål hos en dataskyddsmyndighet;
 • Du kan närsomhelst, med framtida effekt, dra tillbaka ditt samtycke till insamling, behandling och användning av dina personuppgifter.Mer information finns i kapitlen ovan som beskriver uppgiftsbehandlingen baserat på ditt samtycke.

Om du vill utöva dina rättigheter ber vi dig att lämna din begäran till den kontaktperson som anges nedan.(-> Kontaktperson).

 

Kontaktperson

För frågor angående sekretesspolicyn, kontakta vår dataskyddsansvarige via detta kontaktformulär eller på följande adress:

Data Privacy Manager
Bayer AB
Box 606
169 26 Solna

 

Ändring av sekretessinformationen

Vi kan komma att uppdatera Sekretessinformationen från tid till annan. Uppdateringar av vår Sekretessinformation kommer att publiceras på vår webbplats. Alla ändringar börjar gälla efter att de publicerats på vår webbplats. Vi rekommenderar därför att du regelbundet besöker webbplatsen för att hålla dig informerad om eventuella uppdateringar.
 

Senast uppdaterad: 22-02-2021

VeevaWeb2PDF - Hints

VeevaWeb2PDF - Hints